26 października 2022 r. upływa okres obowiązywania już drugiego z kolei rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w którym przewidziano odstępstwa od wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ministerstwo planuje jednak przedłużenie obecnych odstępstw na czas od 27 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Zawieszenie wymagań jakościowych do końca sezonu grzewczego 2022/2023., było możliwe dzięki znowelizowaniu treści art. 6a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Do tej pory jednorazowe odstępstwo mogło obowiązywać maksymalnie przez okres 60 dni. Zgodnie z nowymi przepisami normy jakości mogą zostać zawieszone na czas nie dłuższy niż 24 miesiące.

Wprowadzenie odstępstw od norm jakości nie jest jednak równoznaczne z zupełnym brakiem ograniczeń w obrocie węglem. Nadal zabroniona jest sprzedaż na rzecz gospodarstw domowych i podmiotów posiadających instalację o mocy poniżej 1MW następujących paliw stałych:

  • mułów węglowych, flotokoncentratów,
  • dowolnej mieszaniny paliw zawierającej mniej niż 85% węgla kamiennego,
  • paliwa stałego niepoddanego procesowi sortowania (tzw. niesortu).

Zakazy te wynikają bowiem z uregulowań ustawowych, od których nie wprowadzono odstępstw.  Należy jednak pamiętać, że w związku z wejściem w życie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 do 30 kwietnia 2023 r. dopuszczalna jest sprzedaż węgla brunatnego.

Świadectwa jakości

Upłynęło już 120 dni od kiedy obowiązują odstępstwa od norm jakości. Jednak nadal nie przedstawiono oficjalnego stanowiska w sprawie obowiązku wystawiania świadectw jakości. Dlatego w dalszym ciągu najbardziej bezpiecznym podejściem jest wystawianie świadectwa jakości w sytuacjach, kiedy przedsiębiorca sprzedaje paliwo stałe spełniające dotychczasowe normy jakościowe.