Zakup pompy ciepła można dofinansować w Polsce m.in. z programów Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze.

Nie wszyscy beneficjenci obu programów są jednak świadomi tego, że w wyniku kontroli, dotacja może zostać cofnięta, co wiąże się z koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami.

Stanie się tak wtedy, gdy kontrola wykaże, że po wypłacie dofinansowania w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem jest zainstalowane dodatkowe źródło ciepła niespełniające wymagań określonych w regulaminie programu, z którego otrzymaliśmy dotację.

I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo po pierwsze – wymagania te są różne w obydwu programach, a po drugie – na stronie programu Mój Prąd 5.0 znajduje się informacja, które może wprowadzać beneficjentów programu w bardzo poważny błąd!

W regulaminie Programu Czyste Powietrze czytamy, że:

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

1) nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż

5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5;

2) zamontowane w budynku/ lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą

spełniać wymagania ekoprojektu

3) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub

przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą

spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu

mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał

antysmogowych, również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia

dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

I tutaj sytuacja jest dość klarowna, jeżeli wzięliśmy dotację na pompę ciepła, to nie wolno nam użytkować kotła innego niż kocioł klasy 5, kominka innego niż spełniający wymogi ekoprojektu, ani żadnego innego urządzenia grzewczego, które nie spełnia przepisów (w szczególności uchwał antysmogowych) na danym terenie.

W regulaminie Programu Mój Prąd 5.0 zapis jest nieco inny, a mianowicie:

Dofinansowanie do urządzeń grzewczych – pomp ciepła, może być udzielone pod warunkiem, że

Grantobiorca (Wnioskodawca)zobowiąże się , iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu

Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

  1. a) nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe,

z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o

obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniających

wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

  1. b) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub

przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele

rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia

budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym

uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne

ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

 

Mamy więc bardzo istotne różnice pomiędzy wymaganiami obu programów:

Program Czyste Powietrze dopuszcza użytkowanie każdego kotła klasy 5, a więc również kotłów węglowych (o ile na danym terenie nie zabraniają tego inne przepisy), natomiast Program Mój Prąd 5.0 dopuszcza wyłącznie użytkowanie kotłów na biomasę drzewną (np. pellet drzewny, zrębki, drewno kawałkowe) spełniających wymogi ekoprojektu, oraz kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne również spełniających wymogi ekoprojektu

Co więcej – w Programie Mój Prąd wymogi dla kotłów na biomasę drzewną są nawet większe niż wymogi samego ekoprojektu, bo regulamin programu dopuszcza wyłącznie urządzenia o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, gdyż w wymogach ekorpojektu mamy 40mg/m3.

Najciekawsze i jednocześnie najbardziej zastanawiające zostawiliśmy na sam koniec.

Na głównej stronie Programu Mój Prąd 5.0. w sekcji pytań i odpowiedzi, w pytaniu numer 9 – „Jakie dodatkowe źródła ogrzewania są dopuszczalne przy zgłoszeniu pompy ciepła do dofinansowania?” pod przepisanych wprost z regulaminu zapisach dot. wymagań dla kotłów i kominków znajdują się dwa dopiski o treści:

Wynika z tego, że dodatkowe źródło ciepła na paliwo stałe jakim jest pellet jest wykluczone.

Gaz nie jest paliwem stałym. W przypadku kontroli terenowej inwestycji i stwierdzenia, że poza pompą ciepła zainstalowane jest urządzenie do ogrzewania na paliwo stałe konieczny będzie zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Na zapis dot. kotłów na pellet chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę, bowiem w regulaminie programu nie ma żadnej wzmianki o tym, że kotły na pellet są wykluczone, a co bardziej istotne – dopuszczone przez program kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych  ≤ 20 mg/m3 to właśnie w ogromnej większości kotły pelletowe.

Czy więc beneficjenci programu Mój Prąd 5.0., którzy wzięli dotację na pompę ciepła, a po wypłacie tej dotacji użytkują dodatkowo kocioł pelletowy o obniżonej emisyjności cząstek stałych, mogą obawiać się konieczności zwrotu dotacji wraz z odsetkami?

Skąd na stronie programu dwa w zasadzie wzajemnie wykluczające się zapisy?

O sprawę postanowiliśmy zapytać bezpośrednio w WFOSiGW, a o dalszych ustaleniach będziemy Państwa informować.

IGSPW