KANTAR TNS 2019

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych w sezonie 2018/2019

raport z badania ilościowego

Listopad 2019

Informacje o badaniu

▪ Badanie przeprowadzone zostało w dniach 15-18 października 2019 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.
▪ Przeprowadzono 5396 rozmów, z czego 1129 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.
▪ Do estymacji liczby gospodarstw domowych (14,3 mln) wykorzystano prognozę GUS liczby gospodarstw domowych na rok 2018 i 2019.
▪ Wyniki tegorocznego badania zostały porównane z analogicznym badaniem realizowanym w poprzednich latach.

Podsumowanie

▪ W sezonie grzewczym 2018/2019 Polacy wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych wydali na jego zakup średnio 2 804 zł – jest to 4% więcej niż w sezonie grzewczym 2017/2018. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów gospodarstw domowych.
▪ 34% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE, te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Jest to wynik na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Jednocześnie maleje liczba gospodarstw wydających na zakup węgla więcej niż 15% budżetu domowego. 9% najuboższych gospodarstw domowych ogrzewających się węglem wydaje na jego zakup węgla 20% swojego budżetu domowego.
▪ Ponad połowa (56%) kupujących węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego spodziewa się wzrostu wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 9% (mniej niż w latach ubiegłych).
▪ 23% gospodarstw w Polsce ogrzewanych węglem doświadcza dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym, który ma negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa (częstsze choroby, konieczność ograniczania innych wydatków).

Podsumowanie

Najczęściej używany rodzaj węgla

Sukcesywnie spada odsetek Polaków używających węgla do ogrzewania domu, osiągając w ostatnim sezonie poziom 32%. Kosztem sortymentów grubych, wzrósł odsetek osób używających sortymentów średnich (groszek i ekogroszek).

Obecne wydatki na zakup węgla

Deklarowany koszt zakupu węgla w ostatnim sezonie wyniósł 2 804 zł i był wyższy o 4% w porównaniu z wydatkami w sezonie 2017/2018. Jedna trzecia badanych przeznaczyła na zakup węgla od 2 000 do 2 999 z

Subiektywna ocena obciążenia budżetu domowego wydatkami na węgiel

Wzrost wynagrodzeń oraz programy socjalne rządu, wpłynęły na percepcję obciążenia budżetu domowego wydatkami na zakup węgla. W ostatnim sezonie spadł odsetek osób, dla których zakup węgla stanowił znaczne obciążenie.

Udział obecnych wydatków na zakup węgla w dochodach gospodarstwa domowego

34% gospodarstw, używających węgla, wydaje co najmniej 10% dochodów na zakup węgla, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie. 9% rodzin przeznacza co najmniej 20% dochodów na zakup węgla (tj. około 400 tysięcy gospodarstw domowych).

Prognoza zmian w wydatkach na zakup węgla

Maleje odsetek osób, które uważają że wydatki na węgiel w najbliższym sezonie grzewczym wzrosną (spadek z 66% do 56%). Obecnie ponad jedna trzecia badanych stwierdziła, że wydatki pozostaną na zbliżonym poziomie. Prognozowany wzrost wydatków wyniesie około 9%.

Dyskomfort cieplny

Wzrósł odsetek osób, które doświadczają dyskomfortu termicznego. Skutki tego dyskomfortu przekładają się na stan zdrowia oraz konieczność ograniczania wydatków w innych dziedzinach życia. Warto jednak zauważyć, że równocześnie wzrosła grupa osób, które twierdzą, że dyskomfort termiczny nie ma istotnego wpływu na ich życie.