Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych w sezonie 2019/2020

raport z badania ilościowego

Styczeń 2021

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 15-22 stycznia 2021 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków
w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.
Zebrano 1000 wywiadów spełniających kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do ogrzewania mieszkania / domu.
Do estymacji liczby gospodarstw domowych (14,4 mln) wykorzystano prognozę GUS liczby gospodarstw domowych na rok 2020.
Wyniki tegorocznego badania zostały porównane z analogicznym badaniem realizowanym w poprzednich latach.

Podsumowanie

W sezonie grzewczym 2019/2020 Polacy, wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydali na jego zakup średnio 2 570 zł czyli o 8% mniej w porównaniu do wydatków w sezonie 2018/2019. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 10% dochodów gospodarstw domowych. Spadek wydatków należy wiązać z ciepła zimą w tym sezonie (była to najcieplejsza zima w historii 200-letnich pomiarów. Ubiegłoroczna zima była cieplejsza od średniej z lat 1981-2010
o 4,1 stopnia)
30% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE,
te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. W sezonie 2018/2019 w ubóstwie energetycznym znajdowało się 34% gospodarstw. Równocześnie rośnie odsetek rodzin będących w skrajnym ubóstwie energetycznym, czyli wydających 20% i więcej dochodów na zakup węgla (11,6% vs. 9% w sezonie 2018/2019).
58% kupujących węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego spodziewa się wzrostu wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 11% (więcej niż w poprzednim sezonie).
Spadł odsetek gospodarstw w Polsce ogrzewanych węglem doświadczających dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym (z 23% do 18%).

Najczęściej używany rodzaj węgla
Kolejny sezon ze spadkiem odsetka gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania. Struktura używanego sortymentu węgla
nie uległa istotnym zmianom wobec sezonu 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa: (2020) N=1000 – osoby, używające i decydujące o zakupie węgla

 

 

Obecne wydatki na zakup węgla
W sezonie 2019/2020 deklarowane wydatki na zakup węgla wyniosły 2 570 zł i były niższe o 8% wobec poprzedniego sezonu. Zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych wydających między 2000 a 2999 zł na rzecz gospodarstw wydających poniżej 2000 zł.

 

 

 

 

 

 

Podstawa: (2020) N=1000 – osoby, używające i decydujące o zakupie węgla

 

 

Subiektywna ocena obciążenia budżetu domowego wydatkami na węgiel
Szeroka polityka socjalna państwa wpływa na zmniejszenie odczuwania wydatków na węgiel jako duże bądź bardzo duże. Przepływ następuje w kierunku umiarkowanej oceny obciążenia wydatkami na zakup węgla. Nie zmienił się istotnie udział gospodarstw bardzo odczuwających i w niewielkim stopniu odczuwających obciążenie wydatkami na węgiel.\

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa: (2020) N=1000 – osoby, używające i decydujące o zakupie węgla

 

Udział obecnych wydatków na zakup węgla w dochodach gospodarstwa domowego

30% gospodarstw, używających węgla, wydaje co najmniej 10% dochodów na zakup węgla, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie. 12% rodzin przeznacza co najmniej 20% dochodów na zakup węgla (tj. około 490 tysięcy gospodarstw domowych). W porównaniu do sezonu 2018/2019 zmalał odsetek gospodarstw domowych przeznaczających 10% i więcej dochodów na zakup węgla, ale jednocześnie wzrósł odsetek rodzin będących w skrajnym ubóstwie energetycznym (wydających 20% i więcej dochodów).

Prognoza zmian w wydatkach na zakup węgla

Rodziny używające węgla do ogrzewania domu, prognozują że w obecnym sezonie wydadzą na zakup węgla o 11% więcej w porównaniu z ostatnim sezonem grzewczym.

Podstawa: (2020) N=1000 – osoby, używające decydujące o zakupie węgla

 

Dyskomfort cieplny
Spadł odsetek osób, które doświadczają dyskomfortu termicznego (z 23% do 18%). Najczęstsze skutki poczucia dyskomfortu termicznego to negatywny wpływ na stan zdrowia oraz konieczność ograniczana wydatków. Rośnie grupa osób, które odpowiadają, że dyskomfort termiczny nie ma istotnego wpływu.

Piotr Chojnowski
Account Director