13 października weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Na jej podstawie węgiel brunatny może być dopuszczony do sprzedaży na rzecz wszystkich odbiorców, w tym dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy do 30 kwietnia 2023 r. nie stosuje się zakazu sprzedaży węgla brunatnego ani produktów otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego na rzecz tzw. odbiorców detalicznych, czyli:

  • gospodarstw domowych oraz
  • podmiotów prowadzących instalację o mocy poniżej 1 MW.

Pomimo tego, że przepisy ustawy zaczęły dopiero obowiązywać, w pewnym sensie „legalizują” one wcześniejszy handel węglem brunatnym.

Obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje odbiorcom detalicznym paliwo stałe objęte zakazem wprowadzania do obrotu (jak np. węgiel brunatny) podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Po wejściu w życie ustawy obrót węglem brunatnym realizowany od 15 września 2022 r. nie będzie podlegał karaniu.

Podobne przepisy przewidziano dla odbiorców końcowych, którzy będą spalać węgiel brunatny w swoich instalacjach. Obecnie karze grzywny podlega osoba, która nie przestrzega zakazów określonych w uchwałach antysmogowych, m.in. zakazem tym jest brak możliwości spalania węgla brunatnego. W tym zakresie nowowprowadzana ustawa zdejmuje odpowiedzialność z takich podmiotów. Po wejściu w życie przepisów, jeżeli ww. czyn został popełniony w okresie od 15 września do 30 kwietnia 2022 r., to:

  • postępowanie o ukaranie będące w toku umarza się,
  • nałożone mandaty uchyla się,
  • ukaranie uważa się za niebyłe.

W konsekwencji, nowe przepisy stosuje się od 13 października, ale obrót i wykorzystanie węgla brunatnego zostało „zalegalizowane” już od 15 września 2022 r.