KANTAR TNS 2018

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych

raport z badania ilościowego

28 stycznia 2018 roku

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 8 -12 października 2018 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.
Przeprowadzono 4822 rozmów, z czego 1144 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.
Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.
Wyniki tegorocznego badania zostały porównane z analogicznym badaniem realizowanym w 2017 roku.

Podsumowanie

  • W minionym sezonie grzewczym (2017/2018) Polacy wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych wydali na jego zakup średnio 2 699 zł – jest to 7% więcej niż w sezonie grzewczym 2016/2017. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów ich gospodarstw domowych.
  • 33% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE, te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Widoczna jest tendencja wzrostowa w porównaniu do 2017 roku. 10% najuboższych gospodarstw domowych ogrzewających się węglem wydaje na jego zakup węgla 20% swojego budżetu domowego.
  • Kupujący węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego, w zdecydowanej większości (66%) spodziewają się wzrostu wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 12%.
  • 19% gospodarstw w Polsce ogrzewanych węglem doświadcza dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym, który ma negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa (częstsze choroby, konieczność ograniczania innych wydatków).

Podsumowanie

Najczęściej używany rodzaj węgla

Co trzeci Polak (35%) mieszka w budynku ogrzewanym węglem. Kostka i orzech pozostają najbardziej popularnymi rodzajami używanego węgla w gospodarstwach domowych.

Obecne wydatki na zakup węgla

Co czwarte gospodarstwo domowe wydaje rocznie poniżej 2000 zł na zakup węgla, a 11% wydaje 5000 zł i więcej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosły wydatki Polaków na ogrzewanie gospodarstw domowych – średnio o 165 zł.

Subiektywna ocena obciążenia budżetu domowego wydatkami na węgiel

Jedynie 14% badanych stwierdziło, że ogrzewanie węglem stanowi niewielkie obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. W porównaniu do 2017 roku wzrosła liczba gospodarstw, dla których zakup węgla stanowi duże bądź bardzo duże obciążenie.

Udział obecnych wydatków na zakup węgla w dochodach gospodarstwa domowego

33% gospodarstw, używających węgla, wydaje co najmniej 10% dochodów na zakup węgla, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie.
10% rodzin przeznacza co najmniej 20% dochodów na zakup węgla (tj. około 480 tysięcy gospodarstw domowych).

Prognoza zmian w wydatkach na zakup węgla

Większość osób nie ma złudzeń – zmiany w ustawodawstwie i walka ze smogiem, spowodują realny wzrost cen węgla (średnie prognozowane wydatki to 3 010 zł). Jednak w porównaniu do 2017 roku zmalał nieco odsetek osób, które uważają, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydatki na węgiel wzrosną. Jedynie 5% Polaków jest zdania, że wydatki zmaleją. Prognozowany wzrost wynosi około 12%.

Dyskomfort cieplny

Co piąte gospodarstwo domowe w Polsce doświadcza dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym, co zazwyczaj skutkuje częstszymi chorobami członków gospodarstwa oraz koniecznością ograniczani innych wydatków np. na jedzenie, ubranie, rozrywkę.