Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla zwana dalej Izbą jest dobrowolną ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w dziedzinie handlu węglem.

 2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 710) zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu

§ 2

Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd właściwy dla siedziby Izby.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Katowice.

§ 4

 1. Izba może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 2. Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej, jak również wchodzić w układy organizacyjne i gospodarcze z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami Izby.

§ 5

Izba używa pieczęci i znaków z napisem Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla oraz wyróżniającego ją znaku.

§ 6

Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

II. Cele i zadania Izby oraz sposób ich realizacji

§ 7

Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych, samorządowych, sądów i innych instytucji oraz ochrona ich interesów,

 2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych,

 1. budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym,

 2. prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby,

 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Izby, a w szczególności górniczej, jak również wyrażanie opinii o projektach przepisów dotyczących tej branży,

 4. wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki obejmującej działalność członków,

 5. kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla

 6. prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby,

 7. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej.

 8. promowanie zachowań prospołecznych i postaw obywatelskich, w tym zwłaszcza w zakresie postaw ekologicznych i sprzyjających ochronie środowiska.

§ 8

Swoje cele Izba realizuje poprzez:

 1. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej,

 2. organizowanie kursów i szkoleń,

 3. badania rynku i analiz rynkowych,

 4. działalność wydawnicza i informacyjną,

 5. prowadzenie poradnictwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby,

 6. podejmowanie przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony praw i interesów członków Izby,

 7. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego,

 8. sporządzanie, opinii i informacji dotyczących, w szczególności, rynku handlu węglem,

 9. stworzenie Sądu Arbitrażowego obsługującego członków Izby jak i inne zainteresowane podmioty,

 10. kształcenia i dokształcania swoich członków,

 1. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania.

 2. prowadzenie akcji edukacyjnych, informacyjnych oraz informacyjno-marketingowych w zakresach objętych celami Izby, w szczególności akcji promujących i kształtujących postawy społeczne czy branżowe, w tym także odczytów, prelekcji, szkoleń lub warsztatów.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

 2. Członkowie Izby dzielą się na:
  a) zwyczajnych
  b) honorowych.

 3. Określenie członek Izby, w dalszej części Statutu odnosi się do członka zwyczajnego.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 2. Uchwałę w sprawie przyznania członkowska zwyczajnego podejmuje Zarząd Izby na pisemny wniosek kandydata, w którym zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu. Zarząd Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. Uchwała Zarządu wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu podjęciu przez Zarząd Izby Uchwały.

 3. Osobom fizycznym i prawnym wybitnie dla Izby zasłużonym Walne Zgromadzenie Członków Izby może nadać Członkostwo Honorowe. Tryb nadawania Członkostwa Honorowego określa Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 11

 1. W przypadku niewykonywania przez członka Izby obowiązków statutowych, działania na szkodę Izby lub postępowania w sposób niegodny członka Izby, Zarząd Izby może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków Izby.

 2. Od powyższej uchwały przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

§ 12

 1. Członkostwo Izby ustaje wskutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia z Izby wyrażonego na piśmie na ręce Zarządu Izby, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzeniu,
  b) skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Zarządu Izby.

 2. Uchwała o skreśleniu z listy członków staje się skuteczna z chwilą doręczenia członkowi odpisu uchwały zawierającej uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwołania.

§ 13

 1. Członkom zwyczajnym Izby przysługuje prawo
  a) czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby,
  b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym (na zaproszenie Zarządu),
  c) uczestniczenia w powołanych przez Zarząd Izby względnie Walne Zgromadzenie Członków Izby zespołach i komisjach problemowych,
  d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby, jak również branży w jakiej Izba działa,
  e) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby,
  f) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, w szczególności doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego,
  g) korzystania w pierwszej kolejności z wszelkiego rodzaju szkoleń, konsultacji, wystaw, promocji i innych imprez organizowanych przez Izbę,

 2. Członkom honorowym Izby przysługują wszystkie uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby.

§ 14

Członek Izby ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i innych organów Izby,
2) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej,
3) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Izby,
4) wspierania inicjatyw Izby,
5) dostarczania materiałów niezbędnych do opracowań objętych planem działania zatwierdzonym przez Zarząd Izby,
6) wspierania działalności gospodarczej Izby,
7) powstrzymania się od działań konkurencyjnych polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz członków Izby w przedmiocie działalności prowadzonej przez Izbę, jeśli taka zostanie podjęta,
8) terminowo opłacać składki.

§ 15

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście albo przez pełnomocnika.

 2. Członka Izby będącego osobą prawną, reprezentuje w Izbie organ zarządzający osoby prawnej, względnie upoważniony przez niego pełnomocnik.

 3. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV. Organy Izby

§ 16

 1. Organami Izby są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  b) Zarząd Izby,
  c) Komisja Rewizyjna Izby,

 2. Członkowie organów wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą cztery lata.

§ 17

W skład organów kolegialnych Izby wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b), c) mogą wchodzić wyłącznie osoby będące członkami zwyczajnymi Izby lub wskazane przez członków zwyczajnych Izby.

§ 18

 1. Członek Izby może być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w § 16 ust. 1 lit b), c),

 2. Uchwały w sprawach wyborów do organów wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b), c) podejmowane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 3. Podejmowanie uchwał organów Izby następuje zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, chyba że zapisy Statutu Izby stanowią inaczej.

 4. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą liczbę głosów.

Walne Zgromadzenie

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby.

 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby kieruje Przewodniczący wybrany spośród uczestników Zgromadzenia.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian,
2) uchwalanie długoterminowych kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej organów Izby,
5) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Izby,
7) uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby w sprawach skreślenia z listy członków Izby,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby,

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd Izby każdego roku najpóźniej do 31 maja.

 2. Zarząd Izby uprawniona jest do zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego wyłącznie w sprawach objętych kompetencją Walnego Zgromadzenia.

 3. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd Izby również na pisemny wniosek 1/5 członków Izby lub Komisji Rewizyjnej Izby. Wniosek musi zawierać wskazanie sprawy, która ma stanąć na porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie.

§ 22

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby powiadamia członków za pomocą listów poleconych wysyłając stosowne powiadomienie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ponadto w tym samym terminie informacja o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczana jest na stronie internetowej Izby.

 2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia może być przesłane na adres email członka Izby w terminie wskazanym w ust. 1 po złożeniu przez niego oświadczenia o tej formie powiadamiania oraz wskazaniu adresu elektronicznego na jaki zawiadomienie ma być przesyłane.

§ 23

 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Izby.

 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej. Zgromadzenie może uchwalić głosowanie tajne.

 3. Każdy członek Izby ma jeden głos.

 4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zgromadzenia Izby, wyznacza drugi termin Zgromadzenia nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie

Komisja Rewizyjna Izby

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 4. Komisja Rewizyjna wykonuje prawo kontroli, w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Izby należy nadzór oraz kontrola nad działalnością Izby, w tym:
  a) okresowe badanie ksiąg i dokumentów oraz badanie wykonania planów finansowych i uchwał organów Izby,
  b) badanie rocznych sprawozdań finansowych,
  c) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ocena strategicznych planów wieloletnich,
  d) przedstawianie Zarządowi Izby raportów z wyników badań wraz z projektami zaleceń,
  e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby rocznych sprawozdań z działalności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby,
  f) reprezentowanie Izby w umowach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu Izby, oraz w sporach i innych sprawach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu Izby.

 2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania czynności nadzorczych i kontrolnych ma prawo:
  a) przeglądać i sprawdzać księgi i dokumenty Izby,
  b) dokonywać rewizji majątku Izby,
  c) żądać od Zarządu wyjaśnień.

Zarząd Izby

§ 27

 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby i składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Zarząd wybiera ze swojego grona jednego członka Zarządu Izby do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Izby.

 3. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd może ze swego grona powołać do pełnienia funkcji dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Izby. Wybór Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Izby następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności 2/3 członków Zarządu.
  3a. Członek Zarządu powołany do pełnienia określonej funkcji w Zarządzie Izby może w trakcie trwania kadencji zrezygnować z pełnienia tej funkcji. Złożenie rezygnacji z pełnienia określonej funkcji nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Izby, chyba że z rezygnacji wynika co innego.
  3b. Prezes Zarządu może być w każdym czasie odwołany ze swojej funkcji na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu. Odwołanie Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Izby.

 4. Zarząd Izby kieruje Izbą i reprezentuje ją na zewnątrz.

 5. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Izby których każdorazowa wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu zaś powyżej tej kwoty dwaj członkowie Zarządu Izby działający łącznie.

 6. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Izby oraz kieruje bieżącymi sprawami Izby.

 7. Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 8. Posiedzenia Zarządu Izby zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes Zarządu.

 9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Izby osobiście, bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w trybie tele- lub wideokonferencji lub innym). W takim przypadku posiedzenia Zarządu Izby podlegają protokołowaniu.

 10. Udział członka Zarządu w posiedzeniu Zarządu Izby za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgłaszany jest Prezesowi Zarządu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia, ze wskazaniem trybu planowanego udziału. Prezes Zarządu może odmówić dopuszczenia członka Zarządu do udziału w posiedzeniu w zgłoszonym trybie wyłącznie, gdy będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych.

 11. Uchwały Zarządu Izby zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z uwzględnieniem członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 12. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie korespondencyjnym, bez zwoływania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie. W takim przypadku Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes Zarządu dostarcza wszystkim członkom Zarządu, na wskazane przez nich adresy korespondencyjne bądź poczty elektronicznej, projekt uchwały z oznaczeniem terminu, w jakim członkowie Zarządu winni oddać głos, nie krótszy niż 7 dni. Oddanie głosu odbywa się w formie pisemnej, poprzez podpisanie dostarczonego projektu i dostarczenie go Prezesowi Zarządu. Głosy niedostarczone w oznaczonym terminie uznawane są za nieważne.

 1. Na posiedzenie Zarządu Izby mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza jego grona.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Izby, w szczególności, należy:
1) Wykonywanie zadań statutowych Izby oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) Reprezentowanie Izby wobec organów państwowych, sądów, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób prawnych i fizycznych i innych podmiotów.
3) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w sprawie nabycia i utraty członkostwa Izby,
4) Prowadzenie rachunkowości Izby,
5) przyjęcie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby,
7) Przyjęcie regulaminu organizacyjnego Izby,
8) Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu Izby,
9) Zwoływanie Walnego Zgromadzenie Izby,
10) Nakładanie na członków Izby, w celu realizacji zadań statutowych Izby, obowiązku dokonania na jej rzecz jednorazowej wpłaty w wysokości do 3 krotności rocznej składki. Obowiązek takiej wpłaty nie może być nałożony częściej niż raz w roku kalendarzowym.
10a) Podejmowanie decyzji w przedmiocie zakładania przez Izbę, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, nowych podmiotów i organizacji oraz przystępowania do podmiotów i organizacji już istniejących, w tym – ustalania zasad takiego założenia lub przystąpienia, jak również w przedmiocie występowania z tych podmiotów i organizacji.
11) Prowadzenie spraw, w tym podejmowanie uchwał, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenie i Komisji Rewizyjnej Izby.

§ 29

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby, działającego na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

 2. Biurem Izby kieruje Prezes Zarządu, który wykonuje między innymi czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Izby.

V. Gospodarka finansowa, majątek i fundusze Izby

§ 30

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.

 2. Majątek Izby tworzą:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy z darowizn, spadków, zapisów
  c) wpływy i składki na fundusze celowe,
  d) dotacje i subwencje,
  e) wpływy z odpłatnych świadczeń Izby,
  f) wpływy z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowania wkładów pieniężnych,
  g) dochody z działalności gospodarczej,
  h) inne wpływy zgodne z przepisami prawa, w tym wpłaty dokonane przez Członków Izby na podstawie uchwały Zarządu, w celu realizacji zadań statutowych Izby, w wysokości do 3 krotności rocznej składki.

 3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Izby. Składka członkowska płatna jest w okresach rocznych z góry do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Zarząd Izby może, na wniosek członka Izby, rozłożyć płatność maksymalnie na 4 raty. W razie przyznania członkostwa w trakcie trwania roku kalendarzowego, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do pozostałych liczby miesięcy kalendarzowych roku, w których dany podmiot stał się członkiem. Składka za tak obliczony okres płatna jest jednorazowo do ostatniego dnia miesiąca, w którym dany podmiot stał się członkiem.

 4. Izba Gospodarcza może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 6. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.

 7. Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba.

 8. Izba może prowadzić w szczególności następującą działalność gospodarczą, określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  58 Działalność wydawnicza
  59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
  63.12 Działalność portali internetowych
  63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
  70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
  73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  88.99 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 31

Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Izby zapadają na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby większością 2/3 głosów obecnych członków Izby.

§ 32

Izba ulega rozwiązaniu:
1) w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu,
2) poprzez likwidację w przypadku trwałego braku środków finansowych na realizację zadań statutowych Izby oraz spłatę jej zobowiązań.

§ 33

 1. W przypadku likwidacji Izby majątek podlega podziałowi pomiędzy członków Izby stosunkowo do wniesionych składek członkowskich.

 2. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów likwidacji Izby, koszty te pokrywają członkowie Izby wg. zasad określonych przez likwidatora.

§ 34

W przypadku likwidacji Izby likwidatora ustanawia Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o likwidacji Izby. Likwidatorem Izby może być Zarząd Izby lub poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby wskazane przez Walne Zgromadzenie.